• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Cursus radiozendamateur

Waar vind ik de cursus?

De cursus zendamateur is te vinden op https://cursus.vrza.nl/.

Toegang tot de cursus

Toegang tot de cursussite is momenteel voorbehouden aan VRZA-leden. Gebruik dezelfde inloggegevens (emailadres, password) als voor “Mijn VRZA”. Openstelling voor niet-leden is in voorbereiding en zal zoals het zich nu (november 2021) laat aanzien, omstreeks de jaarwisseling 2021/2022 zijn beslag krijgen.

De cursus

De cursus richt zich op het F-examen. De 15 radiotechnische hoofdstukken en dat over storing en immuniteit (hoofdstuk 17) staan nu (16 november 2021) op de cursussite. Hierna volgen nog hoofdstukken over veiligheid, nationale en internationale regels en voorschriften (naar verwachting eind november) en als laatste gedragsregels. De meeste hoofdstukken hebben een volledige en een verkorte versie. De volledige versie is bedoeld om te leren, de verkorte voor herhaling van de stof.

Bovendien wordt elk hoofdstuk voorzien van een of meer afzonderlijke bestanden met uitgewerkte examenopgaven. Daarvoor worden momenteel 1300 à 1400 opgaven bewerkt. Deze klus is voor meer dan de helft klaar. Voor de hoofdstukken 3 t/m 11, 15 en 17 zijn op de cursussite uitgewerkte examenopgaven beschikbaar.

Voorlopig houden we de volledige cursus van 1999 op de site.

De hoofdstukken van de nieuwe cursus

Inleiding

Elk hoofdstuk begint met een paragraaf, getiteld “Wat leer je in dit hoofdstuk?” Daarin wordt kort omschreven, welke leerstof in dat hoofdstuk aan de orde komt. Hieronder wordt die paragraaf voor elk hoofdstuk dat op de cursussite staat, weergegeven. Klik hieronder op een hoofdstuktitel om erheen te gaan.

De hoofdstukken:
1. De zendamateur aan het werk
2. Basiskennis
3. Lading, stroom, spanning en weerstand
4. Condensatoren en spoelen
5. Wisselstroom en wisselspanning
6. Transformatoren en de opbouw van spoelen
7. Halfgeleiders en halfgeleiderdioden
8. Versterkende elementen, hun instelling en basisschakelingen
9. Versterkerschakelingen
10. Terugkoppeling, op-amps, oscillatoren, laagspanningsvoedingen
11. Digitale techniek
12. Radio: modulatie en zenders
13. Radio: ontvangers, fasevergrendelde lus, digitale techniek
14. Antennes, transmissielijnen en voortplanting van elektromagnetische golven
15. Meten en meetinstrumenten
16. Veiligheid (in bewerking)
17. Storing en immuniteit

Hoofdstuk 1. De zendamateur aan het werk

Het hoofdstuk bevat

  • Redenen waarom je voor de zendhobby examen moet doen.
  • Geen echte examenstof.

Het is vooral een heel beknopte kennismaking met de wereld van de zendamateur, bedoeld om door te lezen. Aan het eind van het hoofdstuk vind je een mogelijkheid om via je computer wat van het amateur-kortegolfverkeer te proeven.<terug>

Hoofdstuk 2. Basiskennis

Dit hoofdstuk gaat over kennis die nodig is om de rest van deze cursus te kunnen volgen. Sommigen zullen het kunnen overslaan. Anderen zullen het af en toe als naslagwerk gebruiken en weer anderen zullen het echt nodig hebben om hun kennis bij te spijkeren.

Radio is toegepaste natuurkunde. In de natuurkunde draait het om processen. In een zender speelt zich het proces af van de omzetting van elektrische energie in radiogolven. Als je dat precies bekijkt, gaat het zelfs om een aantal processen op rij.

Bij natuurkundige processen horen getallen, eenheden en grootheden. Daar beginnen we dan ook mee. Je maakt kennis met eenhedenstelsels. Nadruk ligt op het SI-eenhedenstelsel dat in de wereld veruit het wijdst verbreide stelsel is. Je leert het verschil tussen getallen, eenheden en grootheden. Daar hoort een verschil in schrijfwijze bij. Een beetje basiswiskunde hoort er ook bij. Wiskunde is de taal van de natuurkunde. Het prettige eraan zijn de vaste regels. Kom daar eens om bij een taal als Nederlands. Als je wilt, kun je een hier een ouderwets voorbeeld bekijken. Er is sindsdien weinig veranderd.

We beginnen ons wiskundige deel met rekenen. Daarbij gaat het niet alleen over getallen, maar ook over grootheden en eenheden. Je zou het natuurkundig rekenen kunnen noemen. Alle gebruikelijke bewerkingen komen langs. Je ziet dat optellen en aftrekken in wezen hetzelfde kunstje zijn: aftrekken is optellen met een negatief getal. Een optelling blijkt niet meer dan een opsomming van getallen met een + of – ervoor. Bij vermenigvuldigen en delen is het weinig anders. Een deling is eenvoudig om te zetten in een vermenigvuldiging.

We gaan daarna verder met hele en gebroken getallen en tiendelige breuken. Wortels en machten blijken ook niet van elkaar te verschillen, omdat je elke wortel kunt schrijven als een macht. We gaan daarbij van hele naar gebroken machten en langs die weg komen we uit bij logaritmen en decibels. Onderweg nemen we ook procenten mee, want dat is verplichte kennis voor het zendexamen.

Ook komen verschillende getallenstelsels aan de orde. Het zendexamen vraagt kennis van digitale elektronica. Die berust niet op ons tientallige stelsel, maar op het tweetallige. Dat is de wereld van nullen en enen. Verwant daarmee is het zestientallige stelsel. Daarover zullen we het dus ook hebben.

Dan komen grafieken aan de beurt, gevolgd door het werken met eenvoudige wiskundige vergelijkingen en de stelling van Pythagoras die we bij de wisselstroomtheorie nodig zullen hebben. Voor de wisselstroomtheorie is het ook nodig dat we ons verdiepen in een stukje van de goniometrie, namelijk de sinus en de cosinus.

Aan het eind volgt een lichtvoetige behandeling van twee beginselen uit de thermodynamica. Die hoef je niet diepgaand te kennen, maar je moet wel snappen waar het om draait.<terug>

Hoofdstuk 3. Lading, stroom, spanning en weerstand

Dit hoofdstuk gaat over elektrische lading, stroom die lading per tijd is, spanning die stroom veroorzaakt, weerstand en verbanden tussen die drie.

We beginnen met elektrische stroom, wat geleiders zijn en hoe geleiding van stroom in grote lijnen in zijn werk gaat. Bij geleiders hoort hun tegendeel: isolatoren. Er zijn bij aardse temperaturen geen ideale geleiders en geen ideale isolatoren, maar echte tussenvormen zijn er ook niet.

Daarna komen de begrippen spanning en weerstand. Hoe meet je stroom, spanning en weerstand? Vermogen en arbeid (energie) en dissipatie (verbruik van energie) komen daarna aan de orde.

Na wat informatie over praktische uitvoeringsvormen van weerstanden, zullen we het hebben over verschillende manieren van schakelen van weerstanden, de behoudswetten die aan de berekening van het resultaat ten grondslag liggen en hun toepassing.

Tot slot bespreken we hoe je niet-ideale spannings- en stroombronnen in een schakeling opneemt, hoe je ze tot een maximale energieafgifte brengt en welke manieren van schakelen wel, niet of met beperkingen kunnen. <terug>

Hoofdstuk 4. Condensatoren en spoelen

In hoofdstuk 3 hebben we onder meer kennis gemaakt met weerstanden. Die zetten elektrische energie om in warmte. In dit hoofdstuk maken we kennis met twee andere veelgebruikte componenten (=onderdelen), namelijk condensatoren en spoelen. Hoewel ze onderling verschillen, hebben ze één ding gemeen. Ze slaan elektrische energie tijdelijk op en kunnen die ook weer als elektrische energie teruggeven in plaats van warmte waaraan je zelden wat hebt. Waarom dat zo nuttig is, zullen we vooral in hoofdstuk 5 zien. In dit hoofdstuk gaat het er vooral om, hoe het in zijn werk gaat.

Condensatoren gebruiken een elektrisch veld, spoelen een magnetisch veld om energie op te slaan. We beginnen daarom met elektrische en magnetische velden. Daarna bekijken we het gedrag van elektrische velden in condensatoren en spoelen, hoe ze uit spanningen of stromen worden opgebouwd en terug worden omgezet in stroom en spanning. Ook zullen we het hebben over het afschermen van elektrische en magnetische velden. We gaan ook in op het gedrag van condensatoren en spoelen in combinatie met weerstanden. Je maakt kennis met parallel- en serieschakeling van condensatoren en spoelen. We beperken ons in dit hoofdstuk tot situaties met soms veranderende gelijkstroom en –spanning. Wisselstroom en -spanning in combinatie met weerstanden, condensatoren en spoelen komen in hoofdstuk 5 aan de orde. <terug>

Hoofdstuk 5. Wisselstroom en wisselspanning

Tot nu toe hebben we het alleen gehad over gelijkstroom en -spanning. Dat is stroom of spanning die steeds dezelfde richting heeft of iets preciezer: die steeds dezelfde polariteit houdt. In dit hoofdstuk komen wisselstroom en wisselspanning aan bod. Die wisselt van polariteit. Voor het gemak praten we in deze inleidende sub-paragraaf ook over wisselstroom als we de combinatie van stroom en spanning bedoelen. Dat schrijft en leest gemakkelijker. Onderdelen als spoelen en condensatoren gedragen zich met wisselstroom anders dan met gelijkstroom. Daar gaan we uitvoerig op in.

Geluid is trillende lucht. Om daarvan een radiosignaal te maken, wordt die trilling in een microfoon omgezet in wisselstroom. Voordat radiosignalen ‘de lucht ingaan’ zijn ze een vorm van wisselstroom waarin de wisselstroom uit de microfoon op de één of andere manier is verwerkt.

Ontvangen radiosignalen worden weer in wisselstroom omgezet, zodra we ze in een ontvanger hebben ‘gevangen’. Pas dan kunnen we de oorspronkelijke wisselstroom van de microfoon er weer uit terughalen en via een luidspreker of koptelefoon omzetten in dezelfde geluidstrillingen als er in de zender zijn ingestopt.

Voor ‘microfoon’ mag je hier ook seinsleutel, geluidskaart van een computer of iets anders dat signalen produceert, lezen. In dit hoofdstuk leer je wat weerstanden, spoelen en condensatoren met wisselstroom doen en hoe je daarvan gebruik kunt maken. <terug>

Hoofdstuk 6. Transformatoren en opbouw van spoelen

Je maakt kennis met de opbouw, de werking en de toepassing van transformatoren voor lage frequenties (LF), zoals die van het lichtnet, maar ook met spoelen en transformatoren voor hogere frequenties. De principes van transformatoren worden in hoofdzaak besproken aan de hand van de transformatoren voor laagfrequente wisselspanningen en -stromen. Die principes zijn ook van toepassing op de hogere frequenties.

Een transformator transformeert wisselspanningen en –stromen tot hogere of lagere spanningen en tot kleinere of grotere stromen door middel van een magnetisch veld. We hebben het ook over smoorspoelen. Die bieden juist weerstand tegen wisselstroom Transformatoren en spoelen zijn wat opbouw betreft sterk verwant. Net als voor de werkingsprincipes geldt dat voor transformatoren en spoelen voor lage èn hoge frequenties. Die laatste hebben eigenschappen die bij LF ondergeschikt zijn of niet voorkomen. Daarom hebben ze in dit hoofdstuk een eigen plek gekregen. <terug>

Hoofdstuk 7. Halfgeleiding en halfgeleiderdioden

We gaan terug naar de bouw van atomen, waarmee we in Hoofdstuk 3 al kennis hebben gemaakt. Het gaat nu vooral om elementen die vier elektronen in hun buitenste schil hebben. Kristallen van zulke atomen geleiden niet, maar als je ze iets verontreinigt met bepaalde elementen, blijken ze bijzondere geleidingseigenschappen te krijgen. Die kun je samenvatten onder de term halfgeleiding. Daarvan wordt in de elektronica op listige wijze gebruik gemaakt bij dioden en transistoren.

In dit hoofdstuk beperken we ons tot dioden. Daarmee hebben we in Hoofdstuk 4 al oppervlakkig kennis gemaakt. Daar zagen we dat ze stroom maar in één richting geleiden. We zullen in dit hoofdstuk zien dat dit grotendeels, maar niet altijd waar is. Dioden die in sperrichting toch geleiden en daarbij bijzondere eigenschappen hebben, behoren tot de vaste trukendoos van de elektronicus en de zelfbouwende zendamateur. Bij die trukendoos horen ook lichtgevende dioden en dioden die zich als variabele condensator kunnen gedragen. We beginnen aan de meer kleurrijke kanten van de elektronica. <terug>

Hoofdstuk 8. Versterkende elementen, hun instelling en basisschakelingen

Na de dioden die meestal, maar niet altijd, voor gelijkrichting worden gebruikt, maken we nu de vervolgstap naar onderdelen die spanning, stroom en/of vermogen versterken.  Enige kennis van de werking van halfgeleiderdioden is nodig om de versterkende halfgeleiderelementen te kunnen begrijpen. Vandaar de volgorde. Van ouderwets naar nieuwerwets gaat het om buizen, transistoren en veldeffect-transistoren (FET’s). Hoewel ze van binnen flink verschillen, doen ze in schakelingen in grote lijnen hetzelfde. We beginnen met FET’s, omdat het halfgeleiders zijn waarvan de werking lijkt op die van buizen. Hoewel de term transistor in de naam zit, werken ze van binnen heel anders dan echte transistoren. Die behandelen we als laatste.

We beginnen met de werking van FET’s en hoe daarin versterking tot stand komt. Daarna komen de drie mogelijke manieren om een FET in een versterkerschakeling op te nemen, aan de orde. Die manieren staan bekend als de drie basisschakelingen. Ze hebben elk hun speciale eigenschappen. Bij de buizen en de transistoren zal blijken dat ook deze elementen drie basisschakelingen hebben via vergelijkbare aansluitingen, ook al heten ze anders. Met de verschillen tussen de drie soorten elementen maak je gaandeweg kennis als er een volgende soort aan de orde komt. De werkingsprincipes verschillen onderling, zodat hun behandeling niet heel kort kan zijn. We beginnen met de ‘kapstok’, waaraan in dit cursushoofdstuk het meeste wordt opgehangen, de FET. Daarna komt vanwege de gelijkenis de elektronenbuis of kortweg buis en tenslotte de transistor. <terug>

Hoofdstuk 9. Versterkerschakelingen

We beginnen dit hoofdstuk met het instellen van de verschillende soorten versterkende elementen. Instellen is nodig om te zorgen dat een versterkend element een zo groot mogelijk signaal met minimale vervorming kan doorgeven. De toegepaste techniek is die van de belastingslijn.

Een versterkend element moet niet zoveel energie dissiperen dat het te heet wordt en stuk gaat. Om te kunnen controleren dat dit niet gebeurt, combineren we de belastingslijn met dissipatiegrafieken, de zogenoemde dissipatiehyperbolen. Die passen in dezelfde grafiek als die van een belastingslijn. Daarmee hebben we die controle in handen.

Een versterker bestaat meestal uit meer dan één versterkerschakeling. Die schakelingen moeten onderling gekoppeld kunnen worden. We bespreken drie manieren waarmee dat kan. Dat zijn weerstandskoppeling, smoorspoelkoppeling en transformatorkoppeling.

Bij versterkers voor groot vermogen is rendement belangrijk. Voor wie via zijn zender 400 W “in de lucht wil zetten” en een zender heeft met een rendement van nog geen 25%, zal al snel naar middelen zoeken om de dan benodigde 1600 W te beperken. We bespreken daarom verschillende zogenoemde klassen van instelling die daarvoor zijn uitgevonden. <terug>

Hoofdstuk 10. Terugkoppeling, op-amps, oscillatoren, laagspanningsvoedingen

Dit hoofdstuk gaat over terugkoppeling en een aantal toepassingen. Bij terugkoppeling onderscheiden we tegen- en meekoppeling. Beide leiden tot totaal verschillende effecten, waarvan we toepassingen bespreken.

Bij de tegenkoppeling bespreken we de operationele versterker en enkele toepassingen ervan. Bij de meekoppeling komen oscillatoren aan bod. Dat zijn schakelingen die een frequentie opwekken. Eerst bespreken we oscillatoren die zijn gebaseerd op een LC-kring, daarna die met een kristal. Dan komen ook overtone-oscillatoren aan bod. Dat zijn oscillatoren die een oneven harmonische van de grondfrequentie produceren. Daarna volgt een stukje over faseruis. We sluiten de oscillatoren af met een stukje voor de liefhebbers, dus geen verplichte examenkost, over onbedoelde oscillaties in schakelingen.

De laatste paragraaf in het hoofdstuk gaat over toepassingen, waarin tegenkoppeling altijd en een oscillator soms een rol speelt. Dat zijn de gestabiliseerde (laagspannings)voedingen die bijna altijd voor halfgeleiderschakelingen zijn bedoeld. <terug>

Hoofdstuk 11. Digitale techniek

Tot nu toe ging het in deze cursus over analoge techniek. Tegenwoordig wordt analoog vaak gezien als het tegendeel van digitaal, maar eigenlijk is digitaal meer een manier om de analoge wereld waarin we leven, bij benadering te beschrijven. Daarom geven we een korte beschouwing over het verschil tussen beide begrippen.

Digitale techniek is gebaseerd op nullen en enen, dat wil zeggen het binaire (tweetallige) stelsel van getallen. Daarmee begint dit hoofdstuk dan ook. In Hoofdstuk 2 van deze cursus hebben we het al kort gehad over de opbouw van getallenstelsels. We gaan daarmee verder in dit hoofdstuk. We maken kennis met het omzetten van getallen uit het tweetallige, het tientallige en het zestientallige stelsel naar één van de andere stelsels uit dit rijtje. Dat wordt gevolgd door een kort overzicht van binair rekenen.

In de daaropvolgende paragrafen duiken we in de logische (binaire) functies en poorten, schakelingen met poorten en hoe je kunt rekenen aan poortschakelingen met de zogenoemde Booleaanse of Boolese algebra die, ook wel schakelalgebra heet. We bespreken ook hoe je via verschillende schakelingen verschillende poorten kunt maken en we geven voorbeelden van het inwendige van poortschakelingen.

Dan volgt een aantal voorbeelden die laten zien hoe je verschillende combinaties van poorten hetzelfde kunt laten doen en hoe je ze in elkaar omrekent. Dat heet ook wel combinatielogica.

Een toepassing die daarop aansluit is een optelschakeling voor binaire getallen met zogenoemde half adders en full adders.

Deze poortentheorie of combinatielogica wordt gevolgd door een stuk zogenoemde sequentiële logica. Daarin wordt behalve van poorten gebruik gemaakt van opslag van informatie. Dat gaat eerst over zogenoemde flipflops. Die worden aaneengeschakeld in registers. Daarmee sluiten we dit hoofdstuk af. In volgende hoofdstukken komen toepassingen aan de orde waar ze logisch passen. <terug>

Hoofdstuk 12. Radio: modulatie en zenders

Modulatie maakt dat een laagfrequent signaal (LF), zoals spraak of tekst, met een hoogfrequent signaal (HF) van zender naar ontvanger kan “meeliften”. Zonder modulatie geen radio.

Het over te brengen LF-signaal wordt zó in het HF-signaal verpakt, dat LF en HF samen één HF-signaal worden. Dat kan op een aantal manieren en zowel analoog als digitaal. We beginnen met analoge modulatievormen, daarna komen digitale.

De analoge modulatievormen zijn amplitudemodulatie (AM) en de daarvan afgeleide vormen dubbelzijband (DZB) en enkelzijband (EZB); CW (morsetelegrafie met onderbroken draaggolf), frequentiemodulatie (FM) en fasemodulatie (PM). Bij CW gaat het om tekst. Bij de andere modulatievormen gaat het om geluid, vooral spraak. Ook digitale modulatievormen kunnen met analoge modulatie worden overgebracht.

De digitale modulatievormen vormen zo langzamerhand een omvangrijk gezelschap. Er komen er nog steeds bij. We beperken ons tot de vormen die bij het examen worden gevraagd. Je maakt kennis met de basisbegrippen baud en bps (bits per seconde), de “oude” Baudotcode (CCITT-1), de nieuwere (maar nog steeds bejaarde) variant CCITT-2 en de daarmee samenhangende telex en de onder amateurs nog steeds gebruikte mode RTTY (Radio TeleType). Daarna volgen ASK (Amplitude Shift Keying), FSK (Frequency Shipt Keying), BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Shift Keying) en QAM (Quadrature Amplitude Modulation).

Als we dat achter de rug hebben, volgen de zenders en modulatieschakelingen voor de diverse analoge modulatievormen. Zoals gezegd, kunnen die ook worden gebruikt voor het uitzenden van de digitale modulatiesoorten die we hebben behandeld.

Tegen het eind van het hoofdstuk gaan we nader in op de decibel (dB). <terug>

Hoofdstuk 13. Radio: ontvangers, fasevergrendelde lus, digitale techniek

We beginnen met ontvangers, van de eenvoudigste (en antieke) kristalontvanger via eveneens antieke rechtuitontvangers naar modernere schakelingen. Die hebben frequentie-omzetting (super of voluit superheterodyne) of dubbele frequentieomzetting (dubbelsuper). Daarbij kunnen ook ongewenste frequenties ontstaan, die soms met een verzwakker zijn te verminderen of te voorkomen. Het verschijnsel spiegelfrequentie speelt daarbij eveneens een (onwelkome) rol. Verder hebben we het over nabij- en veraf-selectiviteit, ruis, ruisgetal en faseruis.

Daarop volgen detectieschakelingen voor AM, dubbel- en enkelzijband, CW (morsetelegrafie), FM en PM en ontvangers voor directe conversie (DC). Na een korte paragraaf over transceivers, behandelen we de fasevergrendelde lus, of Phase Locked Loop (PLL). We bespreken de werking ervan en toepassing bij FM-detectie, frequentiesynthese en in zenders.

We bespreken daarna de S-meter die een vast onderdeel is van amateurontvangers.

Digitale toepassingen in de radio zitten in de daaropvolgende paragraaf. Die begint met de bemonstering van het analoge signaal en de relatie tussen frequentie van bemonsteren en de laagste frequentie die in de reeks signaalmonsters nog terug te vinden is. Daarbij komt het begrip aliasing aan de orde en het voorkómen ervan. Elke analoge waarde moet worden omgezet naar een binair getal. De werking van zo’n omzetter bespreken we niet. Daar zijn verschillende technieken voor en die zijn geen van allen exameneis. Kwantiseringsruis hoort bij omzetting van analoog naar digitaal en komt daarom aan de orde.

Dan volgt het een en ander over bewerking van het digitale signaal via schakelingen die bekend staan onder de namen Finite en Infinite Impulse Response filters, afgekort FIR en IIR. Een aparte tak is verwerking via Fourieranalyse waar we kort op ingaan. Het sluitstuk is een (zeer) beknopte inleiding in DDS, oftewel Direct Digital Synthesis, directe digitale synthese. Het is een manier om zonder oscillator op digitale wijze golfvormen te genereren. <terug>

Hoofdstuk 14. Antennes, transmissielijnen en voortplanting van elektromagnetische golven

Dit hoofdstuk gaat over de route van zendereindtrap via zendantenne naar ontvangstantenne. Eigenlijk is dit het sluitstuk van onze reis door de radiotechniek. Wel komen er nog vervolghoofdstukken over meetinstrumenten, voorschriften, veiligheid en gedrag in de ether, maar niet meer over de radiotechniek zelf.

We beginnen dit hoofdstuk met elektromagnetische velden en golven, het verband tussen frequentie en golflengte en een basisvorm van een antenne. Dat is de halve golf-dipoolantenne en zijn vervangingsschema in weerstand, capaciteit en zelfinductie. Vanaf de antenne werken we terug naar de zender: hoe komt elektromagnetische energie bij de antenne en hoe zorg je ervoor dat die niet in de verbindingslijn die meestal transmissielijn heet, al wordt uitgestraald. We verdiepen ons in vormen en eigenschappen van transmissielijnen en hoe een stuk transmissielijn soms dienst kan doen als impedantietransformator of afgestemde kring. We zullen het hebben over symmetrische en asymmetrische transmissielijnen en hoe je ze kunt koppelen.

De staande-golf-verhouding en wat die grootheid vertelt over de kwaliteit van de verbinding met de antenne staat ook op het menu. Daarna gaat het over de aanpassing van de zendereindtrap aan het systeem van transmissielijn en antenne, inclusief verliezen daarbij.

In de daaropvolgende paragraaf gaat het over de voortplanting van elektromagnetische golven in verschillende lagen van de atmosfeer en bij verschillende (groepen van) frequenties. De polarisatierichting wordt besproken en het verschil tussen directe golf, grondgolf en ruimtegolf. Bij de opbouw van de ionosfeer zullen we wat uitvoeriger stilstaan, omdat die van groot belang is voor verre radioverbindingen.

Als dat klaar is, gaan we verder met enkele uitvoeringen van antennes. Dat begint met een theoretische antenne, de isotrope straler. Daarna gaan we door met verzwakking van het signaal op de weg van zend- naar ontvangstantenne. Verticale en horizontale antennes worden besproken, stralingsdiagrammen en wat die zeggen. Ook bespreken we antennes met zogenoemde parasitaire elementen en de voordelen die we daaruit kunnen halen, zoals richtantennes en antennewinst. Antennes voor meer dan één frequentie(band) bespreken we ook. We sluiten af met het effectief ontvangende oppervlak van een antenne dat golflengte-afhankelijk blijkt te zijn. Daarna volgt een bijlage met benamingen van frequentiegebieden en een overzicht van amateurbanden t/m het UHF-gebied. <terug>

Hoofdstuk 15. Meten en meetinstrumenten

Elke meting heeft invloed op datgene wat gemeten wordt. Je meet dus nooit exact wat je wilt meten. De vraag is nu, hoe het verschil tussen gemeten en echte waarde zo klein te houden dat de onvermijdelijke meetfout binnen gestelde grenzen blijft.

We beginnen met de meting van spanning, stroom en weerstand. Het zijn drie verschillende grootheden met elk hun eigen wijze van meten. Daarvoor gaan we uit van het meest algemene meetinstrument onder zendamateurs, de universeelmeter die ook wel multimeter heet. We bespreken per grootheid de wijze van meten. De analoge meter staat centraal, maar we gaan ook (korter) in op de digitale multimeter.

Daarna volgt de oscilloscoop. Die kennen we al van metingen en plaatjes in vorige hoofdstukken. Ook daarvan bestaan tegenwoordig naast analoge ook digitale versies. Een apparaat dat op het eerste gezicht nogal op een oscilloscoop lijkt, maar in werkelijkheid meer weg heeft van een ontvanger, is de spectrum analyzer. We gaan daar niet heel diep op in. Het is vanouds een prijzig instrument dat weinig amateurs in huis hebben, maar er komen geleidelijk interessante betaalbare digitale varianten van beschikbaar.

Meting van de resonantiefrequentie van LC-kringen met de dipmeter is in amateurland al heel lang ingeburgerd en het is dan ook, net als de vorige onderwerpen, examenstof.

Frequenties worden tegenwoordig hoofdzakelijk digitaal gemeten. Daarom behandelen we de frequentieteller. De analoge frequentiemeter heeft zijn tijd gehad.

Signaalgeneratoren zijn een vast onderdeel van het arsenaal van de zelfbouwende amateur. Een versterker- of ontvangerschakeling voorzien van signaal is nu eenmaal de enige manier om de werking goed te controleren.

De staandegolfverhouding (SWR) is in hoofdstuk 12 vrij uitvoerig aan de orde geweest. Daarbij was al aangekondigd dat we de meting ervan in dit hoofdstuk zouden bespreken. De meting is onmisbaar als controle op de aanpassing van zender naar transmissieleiding en antenne. Sommige SWR-meters kunnen ook PEP en vermogen vrij redelijk meten. Uitgangsvermogen van een zender tenslotte wordt vooral gemeten met een kunstantenne of dummy load. Ook die bespreken we. <terug>

Voor het laatst bijgewerkt

15 augustus 2021

Comments are closed.