• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

De CQ-PA van mei staat online!

CQ-PA_05_2016Heeft u een leuk artikel over de radiohobby of een zelfbouwproject dat U wilt delen met uw mede amateurs, stuur het naar de redactie.
Maak van de CQ-PA weer een blad voor en door amateurs.
Wij kunnen niet zonder U.
Namens de redactie..

klik op de foto om de CQ-PA te downloaden!!

Berend PD1ALO ontvangt gouden erespeld VRZA

Berend was sinds december 1995 rondeleider van de “Gooise Ronde” welke hij elke zondag om 12:00u startte met de afdelingscall “PI4VGZ” op zondag 29 november 2015 heeft hij voor het laatst de Gooise Ronde geleid. Voor deze ronde was er ook de mogelijkheid om in te melden op de 10-meter repeater PI6TEN. Deze repeater is er mede door Berend gekomen omdat hij zich als ZEER enthousiast lid van de afdeling inzette voor zoveel mogelijk “radioactiviteit” in het Gooi. Ook nam hij als operator deel aan de organisatie van de ballonvossenjacht. Voorts is Berend, na vertrek van Jelle Knot PD5JFK, sinds januari 2007 voorzitter van de afdeling het Gooi geworden. Tevens was hij betrokken bij de VRZA ook buiten zijn afdeling. Dat blijkt uit zijn bezoek aan diverse medewerkersbijeenkomsten. Ook was Berend heel vaak aanwezig op de Jutberg.
Omdat Berend wat meer tijd aan zijn gezin wil besteden heeft hij besloten om wat activiteiten af te stoten. Wat niet wil zeggen dat hij niets meer aan de zendhobby wil doen. Als dank voor al zijn activiteiten heeft het afdelingsbestuur van “het Gooi” Berend Mijnhout voorgedragen voor de gouden erespeld van de VRZA.
Het landelijk bestuur van de VRZA heeft hieraan gehoor gegeven.
Op zaterdag 7 mei 2016 kreeg Berend uit handen van voorzitter Floris Wijnnobel PA1FW de gouden speld uitgereikt. Dit alles vond plaats tijdens de TV uitzending van PI4JUT op camping de Jutberg.

Uit de Bestuursshack – Mei 2016

De afgelopen tijd is het onderwerp “fusie VERON/VRZA” weer een hot topic. Van een fusie tussen VERON en VRZA is vooralsnog echter geen sprake. Reden te meer voor een stukje achtergrond en een kijk op deze zaken vanuit het VRZA-bestuur. Laten we beginnen bij een uitspraak die regelmatig de revue passeert:

“Wanneer gaan de verenigingen (VERON/VRZA) nou ‘eindelijk eens’ fuseren?”
Er zijn in het verleden meerdere pogingen en gesprekken geweest vanuit beide verenigingen.
Er was destijds wel goede wil maar tot een fusie is het, zoals bekend, nooit gekomen. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2014 hebben de leden van de VRZA zich unaniem uitgesproken tégen een fusie.

Naast behoud van eigen identiteit waren de leden ook unaniem vóór verdere samenwerking met de VERON. Dat de samenwerking tussen VERON en VRZA ook vanuit het landelijk bestuur goed loopt, valt onder andere af te leiden uit de samenwerking tussen de VRZA Commissie Machtigingszaken (CMZ) en VERON Werkgroep Overleg Overheid (WOO), die gezamenlijk hun inbreng aan het Agentschap Telecom (AT) voorleggen tijdens het Amateur Overleg (AO). Ook andere communicatie tussen de verenigingen verloopt uitstekend en waar mogelijk proberen we de samenwerking verder te verbeteren.

“De tweedeling van de verenigingen is om ‘Reden X’ of ‘Oud Zeer’”
De reden dat de VRZA ooit is ontstaan, is niet meer 1 op 1 te vertalen naar haar bestaansrecht vandaag de dag, 65 jaar na haar oprichting. Eveneens op de ALV in 2014 is gebleken dat er meerdere redenen zijn voor de VRZA om haar identiteit te behouden, zoals het bestaan van (en niet verloren willen laten gaan van) haar eigen 65-jarige geschiedenis en de mening dat twee verenigingen in het overleg met, onder meer, de overheid meer voordeel dan nadeel kan hebben. De oorspronkelijke ‘onvrede’ is wellicht nog bekend bij de oudere zendamateur, bij de ‘jongere’ leden is er sprake van een volledig andere motivatie om lid te worden. De conclusie trekken dat de verenigingen niet samen kunnen gaan vanwege “oud zeer”, is onjuist, gedateerd en doet onrecht aan de leden van de VRZA.

“Het aantal radioamateurs neemt af, er is één landelijke vereniging nodig om ‘Reden Y’”
De afgelopen paar jaar lijkt het totaal aantal radioamateurs juist weer enigszins toe te nemen. Door de invoering van het ‘registratiegeld’ hebben 1200 amateurs hun call ingeleverd. Echter zij kunnen altijd weer een call aanvragen zonder opnieuw examen te hoeven doen. Het netto aantal ‘actieve’ amateurs daalt wellicht, maar exacte cijfers ontbreken omdat dit niet is onderzocht. Diversiteit van verenigingen kan een reden zijn voor een amateur om juist wél lid te worden: Één keus is geen keus.

“Het aantal vrijwilligers neemt af en het vinden van bestuurders voor afdelingen en landelijk wordt steeds lastiger”
Het is lastig om vrijwilligers te vinden maar dat is niet alleen bij de de radiohobby het geval. Bij bijvoorbeeld voetbalverenigingen wordt ook steeds vaker op ouders van kinderen en voetballers zelf beroep gedaan om vrijwilligerswerk te verrichten.
Sinds de ALV van 9 april jl. is de helft van het VRZA bestuur, inclusief de voorzitter, 36 jaar of jonger. Wij hopen dat dit een positief effect zal hebben op het imago van de vereniging en jongere leden zal aanspreken en motiveren om zelf ook iets voor de VRZA te gaan doen.

“De radioamateur moet weer betalen voor zijn/haar registratie; de kosten van de hobby stijgen”
Sinds 1 januari 2016 moet de amateur weer betalen voor zijn/haar registratie, maar dit bedrag is lager dan wat deze in het verleden is geweest. De VRZA heeft met het digitaal gaan van haar verenigingsblad een verlaging van de contributie gerealiseerd. Zendamateurs die in een financieel zware positie zitten, kunnen bij de VRZA beroep doen op het Han Görtzfonds om de contributie te voldoen. Lidmaatschap van een vereniging is niet vereist voor het uitoefenen van de hobby, maar ook het AT erkent de verenigingen door regelmatig te vragen hoe de leden over diverse zaken denken. Door meer leden te werven kunnen we een zwaardere stem laten horen in contacten met de overheid.

“Twee verenigingen die bij het AT aan tafel zitten is slecht voor de belangen van de radioamateur”
Het AT heeft in 2013 een enquête gehouden onder ruim 4100 zendamateurs. Hieruit heeft zelfs de meerderheid van amateurs die niet lid waren van een der verenigingen aangegeven zich goed vertegenwoordigd te voelen door de verenigingen naar het AT. Reeds jaren lang bestaat het AO uit de deelnemers: AT, VERON en VRZA. Uit de enquête zou men kunnen concluderen dat men geen behoefte heeft aan een vierde deelnemer in het AO. Ook blijkt niet dat een doelgroep niet (voldoende) door de VERON of VRZA zou zijn vertegenwoordigd. ‘Twee tegen één’ kan soms zelfs voordelen hebben.

“Er is weerstand tegen fusie van VERON en VRZA, het is al zo vaak geprobeerd”
De wens van de leden van de VRZA om haar eigen identiteit te behouden, gaat verder dan het te reduceren tot de definitie ‘weerstand’. Een fusie betekent onder meer dat (een gedeelte van) de identiteit moet worden ingeleverd. Als men rekening houdt met het feit dat de ledenaantallen van de VERON en VRZA ongelijk zijn, zou dit kunnen betekenen dat vooral de VRZA zal moeten ‘inleveren’. Een dergelijk bezwaar is volstrekt legitiem en moet gerespecteerd worden. Het negeren van de wens van de leden, zal ongetwijfeld uitlopen op beëindiging van het lidmaatschap.

Het bestuur wordt soms, vaak door niet-leden van de VRZA, verweten niets te ‘doen aan de fusie’ of geen ‘oplossing aan te dragen’. Vervolgens wordt dit vaak als argument gebruikt waarom ze geen lid zijn van een vereniging. Het zijn juist de leden van een vereniging die het bestuur haar mandaat geven. Een sterk punt van de VRZA is haar ‘platte’ verenigingsstructuur: Ieder lid heeft invloed op de koers van de vereniging.
Het enige dat wij als bestuur daar voor terug wensen: “Wordt lid en wéés VRZA.!”

Floris Wijnnobel
PA1FW
Voorzitter VRZA

MARAC 80 + 40 meter SSB Contest

MARAC 80 + 40 meter SSB Contest.MARAC

Datum           : Dinsdag  17 mei 2016
Tijd                : 18.00-18.30 +18.31 – 19.00 + 19.01-19.30 UTC
Dus 3x 30 minuten en men mag iedereen elke 30 min opnieuw werken.

Frequentie    : 3.700-3.775 mhz , 7.050 – 7.100 mhz.
Mode             :  SSB

Klassen
: A= Leden zendamateurs
: B= Niet leden zendamateurs
: C= SWL’s. Leden en niet leden
: D= N Machtiging houders Leden (alleen 40 m)

Uitwisselen  : Leden – RS + lid nummer (b.v. 59 MA 100)
: Leden van andere Navy clubs – RS + lidnummer (bv 59 MF 500)
: Niet leden- RS + volg nummer (bv 59-001)

QSO punten :Leden van Navy clubs 10 punten ( MA, MF, BM, CA, RN, IN, YO en FN)
: Niet leden 1 punt.

Multipliers   : Elk gewerkt lid van de MARAC  eenmalig per band.
Score             :  Totaal aantal QSO punten x multipliers.

Log naar        : Martin Ouwehand  PF9A
Gruttoplantsoen 14
1131 ME  Volendam
Nederland

E-MAIL         :  mailto: Martin

Meer informatie: klik op deze link

Afdeling Handhaving van het AT vraagt om prioriteiten!

Afdeling Handhaving van het Agentschap Telecom heeft ons gevraagd welke prioriteiten zij moeten stellen bij het toezicht op het gebied van radiozendamateurs. Zij willen graag met de verenigingen VRbelangrijkZA en VERON hierover van gedachten wisselen en nodigen ons ook uit om zelf zaken die aandacht behoeven in te brengen. Met name voor dit laatste punt hebben we de hulp van alle leden van de VRZA nodig.

Zelf geeft het AT aan te willen praten over toezicht op het misbruik van o.a. PI4-roepnamen op amateurfrequenties door radiozendamateurs die geen gebruik mogen maken van die frequenties, het gebruik van te hoge vermogens en het taalgebruik, dat vaak de fatsoensnormen overschrijdt op de diverse banden, maar met name via repeaters.

Heb je aanvullingen op bovengenoemde punten of heb je een uitgesproken mening, stuur dan een email naar ondergetekende. Doe dat wel voor woensdag 18 mei 2016 zodat we deze punten tijdig kunnen inbrengen.

Namens de commissie Machtigingszaken,

Ron PB0ANL,

E-mail: pb0anl

Nationaal Molenweekend 2016 bij “Molen De Vlieger” Voorburg

Radio zend amateurs op Nationaal Molenweekend 2016 bij “Molen De Vlieger” Voorburg

In het weekeinde van zaterdag 14 mei is het weer internationaal molen en gemalen weekeinde. Verschillende molens en gemalen in Nederland (950) zullen in dit weekeinde hun deuren openen voor bezichtiging. Dit weekeinde valt samen met Mills On The Air. Dit is een erg leuk jaarlijks terugkerend radiozendamateur evmolen voorburgenement dat samen valt met deze molendagen. Steeds meer zendamateurs trekken tijdens dit weekend naar een molen en activeren deze om zo de aandacht te vestigen op de molen maar ook om meer bekendheid over onze hobby te geven aan de bezoekers van de molens. Vereniging Radio Zend Amateurs (VRZA) afdeling Den Haag zal de molen “De Vlieger in” Voorburg  “activeren”  op zaterdag  14 mei. Er zal een opstelling worden gemaakt met meerdere antenne installaties op verschillende banden, waarmee vanaf het terrein van molen de vlieger contacten kunnen worden gelegd met andere radiozendamateurs van uit de hele wereld. Er zal worden gewerkt met de roep letters PI4DHG welke aan de VRZA afd Den Haag verbonden zijn. Er zal op (UHF, VHF, HF – 10, 15, 20, 40 en de WARC banden gewerkt worden indien de propagatie dat toelaat.)

Mocht u interesse hebben te komen kijken bij molen de vlieger in Voorburg en bij de radiozendamateurs, dan bent u van harte welkom op Essepad 3 te Voorburg (bij de Rodelaan). De Nationale Molendag is een prachtig dagje weg met het hele gezin. Voor de kinderen is er dit jaar een Molen Doeboekje dat gratis wordt uitgedeeld aan de kinderen bij de molen. Graag tot horens of tot werkens namens de deelnemende zendamateurs tijdens dit weekend.

Voor meer informatie kijk op www.pi4dhg.nl of op www.molendevlieger.nl

Officiële opening voor Afdeling Helderland

Na een periode van klussen en verbouwen welke wij op de dag van de sleuteloverdracht zijn begonnen, dit was op 3 augustus 2015, is het dan eindelijk zover. We zijn nu op een punt beland dat we eindelijk kunnen zeggen; “ we zijn nagenoeg klaar”. Natuurlijk zullen er altijd wel een aantal klussen terugkeren maar het merendeel is nu gedaan.

Gezien het bovenstaande heeft het bestuur besloten dat het tijd is voor een officiële opening. Deze zal plaats gaan vinden op 18 juni tussen 1300 en 1700 uur, en het doet mij namens het bestuur dan ook deugd u voor dit heuglijke feit uit te nodigen.