• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Algemene informatie

De algemene informatie is verdeeld over een aantal rubrieken, welke u ook afzonderlijk kunt kiezen:

Doel van de vereniging

De VRZA, opgericht in 1951, is een vereniging van, voor en door radiozendamateurs. Zij stelt zich ten doel het radiozendamateurisme te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen. Dit gebeurt o.m. door:

 • Het onderhouden en bevorderen van kontakten op nationaal en internationaal gebied met organisaties en instellingen die zich met het radiozendamateurisme bezighouden (zoals het RDI, zusterverenigingen, e.d.)
 • Het uitgeven van een verenigingsorgaan (CQ-PA) en andere publikaties die verband houden met het radio-zendamateurisme
 • Het verzorgen van cursussen en cursusmateriaal bij de opleiding voor het amateurradio-zendexamen
 • Zitting te (laten) nemen in de examencommissie voor radio-zendamateurs.
 • Deelname in het Dutch QSL Bureau dat de verzending en ontvangst van QSL-kaarten verzorgt van onze leden
 • Het in stand houden van de verenigingszender PI4VRZ/A
 • Het vormen en in stand houden van plaatselijke of regionale afdelingen.
 • Om het een en ander in goede banen te leiden zijn er regels in de vorm van Statuten, Huishoudelijk Reglement, Basis Afdelings Reglement en het Spelden Reglement.

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden.
Het bestuur van de VRZA legt tijdens deze vergadering rekening en verantwoording af over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Ook wordt door het bestuur een beleidsnota en financiële begroting voor het lopende verenigingsjaar gepresenteerd.
Deze vergadering is voor ieder lid toegankelijk en elk lid brengt, indien nodig, persoonlijk zijn stem uit.

Leden

De VRZA heeft als leden zendamateurs, aspirant-zendamateurs, luisteramateurs en ereleden. Elk lid wordt zo mogelijk bij een afdeling ingedeeld.

 • Radiozendamateurs zijn personen waaraan een amateurradio-zendvergunning is verleend.
 • Aspirant-zendamateurs zijn zij die zich voorbereiden op het examen dat door CBR wordt afgenomen voor het verkrijgen van een amateurradio-zendvergunning.
 • Luisteramateurs zijn personen die frequentiebanden beluisteren die aan de amateurdienst zijn toegewezen.
Je kunt via deze website informatie aanvragen of je aanmelden als lid van de VRZA.

 

Bestuur

 

Functie Naam Roepletters Telefoon E-mail:
Voorzitter Paul van Strien PA3DFR —— Voorzitter
Secretaris Henk Smits PE1KFC 06-13 26 71 46
(alleen tussen
19-21 uur)
Secretariaat / Informatie
Penningmeester Ron Goossen PB0ANL —— Penningmeester
Vicevoorzitter ——
Bestuurslid/PR Otto de Ruig PD2ODR —— Otto
Bestuurslid Freek Liefhebber PD3FCA —— Freek
Bestuurslid Bert Kruit PD2B —— Bert

 

Gebruik het telefoonnummer enkel in dringende gevallen.

Het bestuur komt maandelijks in vergadering bijeen.

 Verenigingsadres

Correspondentieadres VRZA bestuur:

Storm Buysingstraat 30
2332VX Leiden.

of via E-mail: Secretariaat

 Lidmaatschap VRZA

De contributie voor het VRZA-lidmaatschap bedraagt € 25,00 per kalenderjaar. Gezinslid (mits op hetzelfde adres een lid van de VRZA is geregistreerd) of jeugdlid € 10,00 per kalenderjaar.

Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt voor ieder reeds verstreken maand de contributie voor dat jaar met € 2,00 (bij jeugd- en gezinsleden met € 0,80 verminderd. Bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd van een jeugdlid wordt de contributie met ingang van het volgende kalenderjaar automatisch aangepast.

Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail aan ledenadministratie@vrza.nl of per brief aan de ledenadministratie (zie adres hieronder) plaats te vinden vóór 1 december van het lopende jaar. Wanneer voor deze datum geen bericht van opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd.
Voor inlichtingen over het lidmaatschap kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@vrza.nl.
Om u aan te melden als lid kunt u gebruik maken van het elektronische aanvraagformulier.

Postadres Ledenadministratie VRZA:
Het Kasteel 584,
7325 PW  Apeldoorn

 

Verenigingsorgaan CQ-PA

De leden van de VRZA kunnen maandelijks het verenigingsorgaan CQ-PA inzien op http://www.vrza.nl/cqpa.
CQ-PA bevat een schat aan informatie over het radio-amateurisme die van belang is voor en de interesse heeft van de radiozend- en luisteramateurs.
Technische artikelen behandelen radiozend- en ontvangtechnieken en bouwbeschrijvingen. Verder zijn er vaste rubrieken met informatie over de HF-banden, de VHF, UHF en SHF-banden, over radiowedstrijden, amateursatellieten en afdelingsberichten.
Uiteraard worden ook het verenigingsnieuws en andere wetenswaardigheden voor zend- en luisteramateurs in CQ-PA opgenomen.

De bijdragen aan CQ-PA worden hoofdzakelijk geleverd door de eigen leden van de vereniging.
Kennismaken met CQ-PA? Dat kan, door HIER te klikken.

Kopij kan worden toegestuurd aan de redactie van  CQ-PA :    redactie cq-pa

VRZA afdelingen

De VRZA heeft over het hele land verspreid een groot aantal (regionale) afdelingen. Maandelijks wordt door de afdeling een bijeenkomst georganiseerd. Veelal wordt er dan een lezing gehouden over een (technisch) onderwerp waarvoor veel belangstelling bestaat. Een afdelingsavond is het ontmoetingspunt om met andere mede-zendamateurs in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de afdelingsbijeenkomsten kan men zijn uitgaande QSL-kaarten bij de dan aanwezige regionale QSL-manager ter verzending afgeven en binnengekomen kaarten in ontvangst nemen.

Door enkele afdelingen worden ook cursussen georganiseerd die opleiden voor het amateurradio-zendexamen (N-examen en F-examen). In het overzicht afdelingen van de VRZA is vermeld de dag, tijdstip van en de locatie waar de bijeenkomsten worden gehouden.

 Verenigingszender PI4VRZ/A

De verenigingszender PI4VRZ/A zendt uit op vaste tijden en frequenties.
Informatie over uitzendtijden, uitzendschema, adressen en telefoonnummers vindt u op de eigen website van PI4VRZ/A.

VRZA webshop

In het verenigingsorgaan CQ-PA worden regelmatig aanbiedingen gepubliceerd.
Zie hiervoor ook de speciale pagina van de webshop!
E-mail: VRZA Ledenservice

 Opleiding amateurradio-zendexamen

Voor leden en andere belangstellenden is de VRZA-cursus die opleidt voor het amateurradio-zendexamen.  Per 1 juli 2023 worden de theorie-examens afgenomen door het CBR.  De examens werden t/m 30 juni 2023 nog afgenomen door de Stichting Radio Examens.

 Dutch QSL Bureau

De VRZA neemt deel in het Dutch QSL Bureau (DQB). Voor o.m. de leden van de VRZA behandelt dit bureau alle uit Nederland en uit het buitenland ontvangen QSL-kaarten. Het bureau verzendt de QSL-kaarten van deze leden naar de QSL bureaus van de buitenlandse zusterverenigingen dan wel naar de regionale QSL-managers van andere afdelingen in Nederland. Op de afdelingsavonden kunnen de uitgaande QSL-kaarten bij de Regionale QSL Manager (RQM) worden ingeleverd en de ontvangen kaarten opgehaald. Nederland is v.w.b. de verdeling van QSL-kaarten opgedeeld in een groot aantal regio’s.Het DQB stelt een aantal voorwaarden bij het aanbieden van de QSL-kaarten aan de RQM.

Bent u verhuisd, of is uw call gewijzigd?
Geef het door aan de Ledenadministratie!

Stuur uw opgave per e-mail aan: Ledenadministratie
De ledenadministratie zorgt ervoor dat de wijziging ook direct in de administratie van het QSL-bureau wordt verwerkt.

Wilt u in verband met de verhuizing uw QSL-post in het vervolg ook via een andere regio ontvangen, dan gelieve u dat bij de wijzigingsopgave te vermelden.

 VRZA Radiokampweek

Elk jaar organiseert de VRZA een internationale radio-kampweek voor zend- en luisteramateurs met hun gezin.

De radiokampweek wordt georganiseerd op Recreatiepark de Lucht te Renswoude.

Adres:
Recreatiepark de Lucht
Barneveldsestraat 49
3927 CB Renswoude

Voor het gehele gezin worden er o.m. puzzel- en wandeltochten, een barbecue, e.d. georganiseerd. Kortom een plezierig en ontspannend evenement voor jong en oud!

Actuele informatie over de VRZA Radiokampweek kunt u vinden op de website

 DNAT

De VRZA is verbonden met het Duits Nederlands Amateur Treffen, een internationaal treffen voor zend- en luisteramateurs met hun gezin. Elk jaar in het laatste weekend van Augustus wordt dit evenement gehouden in de plaats Bad Bentheim (D), net over de grens bij Hengelo.
Zaterdags is er voor de radioliefhebber een radiomarkt en voor de niet-radioliefhebber een grote vrijmarkt.
Een voor ieder interessant evenement!

Actuele informatie over het DNAT kunt u vinden op het adres: http://www.dnat.de/

Comments are closed.