• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

DQB Dutch QSL Bureau

Het Dutch QSL Bureau (DQB) behandelt QSL-kaarten voor zover deze kaarten betrekking hebben op verbindingen gemaakt op frequenties welke aan de amateurdienst zijn toegewezen.
Dit betreft QSL-kaarten afkomstig van en/of bestemd voor radiozend- en geregistreerde luisteramateurs woonachtig in Nederland.

Wanneer de kaarten bestemd zijn voor leden zijn hieraan geen extra kosten verbonden. Met leden wordt hier bedoeld: houders van Nederlandse amateurradio-zendvergunning en geregistreerde luisteramateurs die lid zijn van VRZA en VERON.

Het DQB behandelt geen kaarten afkomstig van niet-leden van de VRZA of VERON woonachtig in Nederland.

Het DQB bureau staat onder toezicht van het landelijk bestuur van de VRZA en van het hoofdbestuur van de VERON.

VERZENDING QSL-KAARTEN

Het DQB zendt QSL-kaarten, bestemd voor buitenlandse radiozend- of luisteramateurs, aan het QSL-bureau in het betreffende land, dat daarvoor in aanmerking komt.

Op de hierna volgende pagina bij de IARU is een overzicht van de landen welke al dan niet een QSL bureau hebben of waarvan het QSL Bureau is gesloten:  http://www.iaru.org/iaruqsl.html

Het DQB zendt QSL-kaarten bestemd voor een Nederlandse radiozend- of luisteramateur aan de Regio QSL-Manager (RQM) onder wiens regio zij/hij valt.

Ten behoeve van de QSL-service is Nederland verdeeld in 50 QSL-regio’s. Het DQB sorteert de QSL-kaarten bestemd voor Nederlandse zend- en luisteramateurs op regionummer. Daarna worden ze verzonden aan de RQM. Deze verzorgen, al dan niet met hulp van een of meer sub-RQM, de distributie naar de amateurs op de afdelingsbijeenkomsten in hun regio.
Soms is aan het QSL-regionummer nog een letter toegevoegd, ten behoeve van de lokale onderverdeling van de regio.

De RQM stelt de radiozend- en luisteramateurs maandelijks in de gelegenheid QSL-kaarten in ontvangst te nemen en/of af te geven op de afdelingsbijeenkomsten in zijn/haar regio.

Een overzicht van de QSL-regio’s vindt u op het onderstaande kaartje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te controleren of een zend- of luisteramateur gebruik mag maken van het DQB klik op: https://dqb.veronvrza.nl/

Radiozend- en luisteramateurs die van deze regeling geen gebruik kunnen of wensen te maken kunnen:

  • hun uitgaande kaarten voor eigen rekening rechtstreeks zenden aan het DQB
  • de voor haar/hem bestemde QSL-kaarten ontvangen, door er voor zorg te dragen, de betreffende RQM een aantal aan hem/haar geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppen in bezit heeft.

QSL-KAARTEN

Door Nederlandse radiozend- en luisteramateurs aangeboden QSL-kaarten dienen in principe het formaat 90 x 140 mm te hebben.

De medewerking van zend- en luisteramateurs is nodig voor een snelle en efficiënte verwerking.
Zet altijd achter op de kaart, rechtsboven, in duidelijke blokletters de roepletters/luisternummer van het tegenstation en daaronder op kaart bestemd voor Nederlandse zend- en luisteramateurs, mag ook het QSL-regionummer worden geplaatst.
Voorheen was dit verplicht, echter door een veranderde werkwijze van het DQB is dit niet meer nodig.
De aan te bieden QSL-kaarten moeten:

  • voor buitenlandse radiozend- en luisteramateurs op landsaanduiding (prefix), in alfabetische volgorde, te worden gerangschikt.

Onder welke QSL-regio (niet te verwarren met het afdelingsnummer!) een amateur valt is op te zoeken in de plaatsnamenlijst met regio-nummers.

De volledige tekst van het DQB-reglement is beschikbaar via deze link.

Adres van het Dutch QSL Bureau

Het correspondentieadres is:

Dutch QSL Bureau
Postbus 330
6800 AH  Arnhem
Nederland

Telefoon: 026-4426760 (tijdens kantooruren)

Comments are closed.