• De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

Bestuursmededeling hoofdredacteur CQ-PA

Bestuursmededeling

De hoofdredacteur van CQ-PA, Tudor Mastwijk PD2MAC, heeft na vier jaar hoofdredacteurschap onlangs zijn vertrek aangekondigd en aan het bestuur gevraagd om naar een opvolger te gaan zoeken. Namens alle VRZA-leden bedankt het bestuur Tudor voor de tijd en de energie die hij de afgelopen jaren heeft besteed aan CQ-PA en wenst hem voor de toekomst alle goeds toe.

Het bestuur zoekt als opvolger een teamplayer die het redactieteam aanstuurt, motiveert en het ook leuk vindt om zelf af en toe iets te schrijven.
Het hebben van een visie op toekomstige samenwerking tussen de redactie CQ-PA, het webteam VRZA en de crew van PI4VRZ/A wordt ook op prijs gesteld.

Heeft u belangstelling voor deze uitdagende functie neem dan contact op met onze voorzitter Floris Wijnnobel PA1FW via email pa1fw@vrza.nl uw informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

Bestuur VRZA

Berend PD1ALO ontvangt gouden erespeld VRZA

Berend was sinds december 1995 rondeleider van de “Gooise Ronde” welke hij elke zondag om 12:00u startte met de afdelingscall “PI4VGZ” op zondag 29 november 2015 heeft hij voor het laatst de Gooise Ronde geleid. Voor deze ronde was er ook de mogelijkheid om in te melden op de 10-meter repeater PI6TEN. Deze repeater is er mede door Berend gekomen omdat hij zich als ZEER enthousiast lid van de afdeling inzette voor zoveel mogelijk “radioactiviteit” in het Gooi. Ook nam hij als operator deel aan de organisatie van de ballonvossenjacht. Voorts is Berend, na vertrek van Jelle Knot PD5JFK, sinds januari 2007 voorzitter van de afdeling het Gooi geworden. Tevens was hij betrokken bij de VRZA ook buiten zijn afdeling. Dat blijkt uit zijn bezoek aan diverse medewerkersbijeenkomsten. Ook was Berend heel vaak aanwezig op de Jutberg.
Omdat Berend wat meer tijd aan zijn gezin wil besteden heeft hij besloten om wat activiteiten af te stoten. Wat niet wil zeggen dat hij niets meer aan de zendhobby wil doen. Als dank voor al zijn activiteiten heeft het afdelingsbestuur van “het Gooi” Berend Mijnhout voorgedragen voor de gouden erespeld van de VRZA.
Het landelijk bestuur van de VRZA heeft hieraan gehoor gegeven.
Op zaterdag 7 mei 2016 kreeg Berend uit handen van voorzitter Floris Wijnnobel PA1FW de gouden speld uitgereikt. Dit alles vond plaats tijdens de TV uitzending van PI4JUT op camping de Jutberg.

Uit de Bestuursshack – Mei 2016

De afgelopen tijd is het onderwerp “fusie VERON/VRZA” weer een hot topic. Van een fusie tussen VERON en VRZA is vooralsnog echter geen sprake. Reden te meer voor een stukje achtergrond en een kijk op deze zaken vanuit het VRZA-bestuur. Laten we beginnen bij een uitspraak die regelmatig de revue passeert:

“Wanneer gaan de verenigingen (VERON/VRZA) nou ‘eindelijk eens’ fuseren?”
Er zijn in het verleden meerdere pogingen en gesprekken geweest vanuit beide verenigingen.
Er was destijds wel goede wil maar tot een fusie is het, zoals bekend, nooit gekomen. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2014 hebben de leden van de VRZA zich unaniem uitgesproken tégen een fusie.

Naast behoud van eigen identiteit waren de leden ook unaniem vóór verdere samenwerking met de VERON. Dat de samenwerking tussen VERON en VRZA ook vanuit het landelijk bestuur goed loopt, valt onder andere af te leiden uit de samenwerking tussen de VRZA Commissie Machtigingszaken (CMZ) en VERON Werkgroep Overleg Overheid (WOO), die gezamenlijk hun inbreng aan het Agentschap Telecom (AT) voorleggen tijdens het Amateur Overleg (AO). Ook andere communicatie tussen de verenigingen verloopt uitstekend en waar mogelijk proberen we de samenwerking verder te verbeteren.

“De tweedeling van de verenigingen is om ‘Reden X’ of ‘Oud Zeer’”
De reden dat de VRZA ooit is ontstaan, is niet meer 1 op 1 te vertalen naar haar bestaansrecht vandaag de dag, 65 jaar na haar oprichting. Eveneens op de ALV in 2014 is gebleken dat er meerdere redenen zijn voor de VRZA om haar identiteit te behouden, zoals het bestaan van (en niet verloren willen laten gaan van) haar eigen 65-jarige geschiedenis en de mening dat twee verenigingen in het overleg met, onder meer, de overheid meer voordeel dan nadeel kan hebben. De oorspronkelijke ‘onvrede’ is wellicht nog bekend bij de oudere zendamateur, bij de ‘jongere’ leden is er sprake van een volledig andere motivatie om lid te worden. De conclusie trekken dat de verenigingen niet samen kunnen gaan vanwege “oud zeer”, is onjuist, gedateerd en doet onrecht aan de leden van de VRZA.

“Het aantal radioamateurs neemt af, er is één landelijke vereniging nodig om ‘Reden Y’”
De afgelopen paar jaar lijkt het totaal aantal radioamateurs juist weer enigszins toe te nemen. Door de invoering van het ‘registratiegeld’ hebben 1200 amateurs hun call ingeleverd. Echter zij kunnen altijd weer een call aanvragen zonder opnieuw examen te hoeven doen. Het netto aantal ‘actieve’ amateurs daalt wellicht, maar exacte cijfers ontbreken omdat dit niet is onderzocht. Diversiteit van verenigingen kan een reden zijn voor een amateur om juist wél lid te worden: Één keus is geen keus.

“Het aantal vrijwilligers neemt af en het vinden van bestuurders voor afdelingen en landelijk wordt steeds lastiger”
Het is lastig om vrijwilligers te vinden maar dat is niet alleen bij de de radiohobby het geval. Bij bijvoorbeeld voetbalverenigingen wordt ook steeds vaker op ouders van kinderen en voetballers zelf beroep gedaan om vrijwilligerswerk te verrichten.
Sinds de ALV van 9 april jl. is de helft van het VRZA bestuur, inclusief de voorzitter, 36 jaar of jonger. Wij hopen dat dit een positief effect zal hebben op het imago van de vereniging en jongere leden zal aanspreken en motiveren om zelf ook iets voor de VRZA te gaan doen.

“De radioamateur moet weer betalen voor zijn/haar registratie; de kosten van de hobby stijgen”
Sinds 1 januari 2016 moet de amateur weer betalen voor zijn/haar registratie, maar dit bedrag is lager dan wat deze in het verleden is geweest. De VRZA heeft met het digitaal gaan van haar verenigingsblad een verlaging van de contributie gerealiseerd. Zendamateurs die in een financieel zware positie zitten, kunnen bij de VRZA beroep doen op het Han Görtzfonds om de contributie te voldoen. Lidmaatschap van een vereniging is niet vereist voor het uitoefenen van de hobby, maar ook het AT erkent de verenigingen door regelmatig te vragen hoe de leden over diverse zaken denken. Door meer leden te werven kunnen we een zwaardere stem laten horen in contacten met de overheid.

“Twee verenigingen die bij het AT aan tafel zitten is slecht voor de belangen van de radioamateur”
Het AT heeft in 2013 een enquête gehouden onder ruim 4100 zendamateurs. Hieruit heeft zelfs de meerderheid van amateurs die niet lid waren van een der verenigingen aangegeven zich goed vertegenwoordigd te voelen door de verenigingen naar het AT. Reeds jaren lang bestaat het AO uit de deelnemers: AT, VERON en VRZA. Uit de enquête zou men kunnen concluderen dat men geen behoefte heeft aan een vierde deelnemer in het AO. Ook blijkt niet dat een doelgroep niet (voldoende) door de VERON of VRZA zou zijn vertegenwoordigd. ‘Twee tegen één’ kan soms zelfs voordelen hebben.

“Er is weerstand tegen fusie van VERON en VRZA, het is al zo vaak geprobeerd”
De wens van de leden van de VRZA om haar eigen identiteit te behouden, gaat verder dan het te reduceren tot de definitie ‘weerstand’. Een fusie betekent onder meer dat (een gedeelte van) de identiteit moet worden ingeleverd. Als men rekening houdt met het feit dat de ledenaantallen van de VERON en VRZA ongelijk zijn, zou dit kunnen betekenen dat vooral de VRZA zal moeten ‘inleveren’. Een dergelijk bezwaar is volstrekt legitiem en moet gerespecteerd worden. Het negeren van de wens van de leden, zal ongetwijfeld uitlopen op beëindiging van het lidmaatschap.

Het bestuur wordt soms, vaak door niet-leden van de VRZA, verweten niets te ‘doen aan de fusie’ of geen ‘oplossing aan te dragen’. Vervolgens wordt dit vaak als argument gebruikt waarom ze geen lid zijn van een vereniging. Het zijn juist de leden van een vereniging die het bestuur haar mandaat geven. Een sterk punt van de VRZA is haar ‘platte’ verenigingsstructuur: Ieder lid heeft invloed op de koers van de vereniging.
Het enige dat wij als bestuur daar voor terug wensen: “Wordt lid en wéés VRZA.!”

Floris Wijnnobel
PA1FW
Voorzitter VRZA

De Agenda Algemene Ledenvergadering 2016 van de VRZA

alv

Agenda Algemene Ledenvergadering 2016
Op zaterdag 9 april 2015 zal om 11.00 uur (zaal open vanaf 10.30 uur)
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VRZA worden gehouden in:
Hotel De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes.

De routebeschrijving naar Hotel De Witte Bergen is als volgt:
Uit Amsterdam via A1
Richting Amersfoort via A1
Afslag Utrecht / Almere (A27)
Afslag Hotel zie bordje
Uit Amersfoort via A1 (afslag 10)
Richting Amsterdam via A1
Afslag Utrecht / Almere (A27)
Afslag Amsterdam / Hilversum Noord (A1)
Afslag Hotel zie bordje
Uit Utrecht via A27
Richting Hilversum / Almere A27
Afslag Amsterdam / Hilversum Noord (A1)
Afslag Hotel zie bordje
Uit Almere via A27
Richting Hilversum / Utrecht via A27
Afslag Amsterdam / Hilversum Noord (A1)
Afslag Hotel zie bordje
Met “afslag Hotel zie bordje” wordt bedoeld dat u op de ANWB
borden de afslag met daarop de pictogrammen “bed” en/of
“vork en mes” moet nemen.
De agenda is in het maartnummer van CQ-PA gepubliceerd.

Nieuwe bestuursleden

Beste leden van de VRZA,

U weet dat na de laatste Algemene Ledenvergadering door het vertrek van Wim Visch en Martin van Gils er twee vacatures zijn ontstaan in het bestuur.

We zijn blij u te kunnen mededelen dat RUUD HALLER PA3RGH en DENNIS WOBBEMA PA3WOB bereid zijn gevonden om het bestuur van de VRZA te komen versterken.

Zij zijn in de bestuursvergadering van 16 mei 2015 benoemd tot bestuurslid met toepassing van artikel 7 lid 9 van de statuten van de VRZA, welke benoeming geldig is tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

We heten Ruud en Dennis van harte welkom en we hopen dat zij veel plezier en voldoening in hun werk als bestuurslid van de VRZA zullen vinden.

Bestuur VRZA.

CQ-PA downloaden

Beste leden van de VRZA,

Vanaf 21 maart 2015 is het mogelijk om oude gedigitaliseerde afleveringen van CQ-PA te downloaden, aan het downloaden zijn regels gebonden die u hieronder kunt lezen.

“Op deze bestanden met gedigitaliseerde afleveringen van CQ-PA berust copyright van de VRZA. Deze bestanden zijn alleen bestemd voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan deze bestanden verder te verspreiden of te vermenigvuldigen op welke manier (bijv. gedrukt of digitaal) dan ook. Voor gebruik van de bestanden bij een georganiseerde cursus is voorafgaande toestemming van het bestuur van de VRZA noodzakelijk. Indien u een of meer bestanden downloadt, stemt u in met de bovenstaande voorwaarden.”

Met vriendelijke groet,

Bestuur VRZA